Skip to content

Nieuwsbrief 02 2019

Fiscaal Actueel

Uitgave van het Register Belastingadviseurs
Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB.

Klik hier voor de originele nieuwsbrief.

Lenen, lenen, betalen, betalen

Kort na Prinsjesdag 2018 is een wetsvoorstel aangekondigd dat lenen door aandeelhouders bij de eigen bv moet tegengaan. Van dit wetsvoorstel is in maart een concept gepubliceerd. In dit concept wordt de volgende maatregel voorgesteld.

 

Als een aandeelhouder en zijn fiscaal partner samen meer dan (in totaal) € 500.000 hebben geleend bij de eigen bv, wordt het meerdere in 2022 belast als fictieve dividenduitkering met 26,9% inkomstenbelasting. U moet met een aantal zaken rekening houden:

 

 • Deze maatregel geldt alleen als de aandeelhouder en zijn fiscaal partner ten minste 5% van de aandelen in de bv hebben.
 • De maatregel wordt voor het eerst toegepast op 31 december 2022.
 • Een aflossing van de schulden aan de eigen bv na 31 december 2022 leidt niet tot een teruggave van de eerder verschuldigde inkomstenbelasting over de fictieve dividenduitkering.
 • Aandeelhouders die op 31 december 2022 belasting moeten betalen over een fictieve dividenduitkering, krijgen een belastingkorting. Deze belastingkorting is maar beperkt verrekenbaar.
 • Alle schulden aan de eigen bv tellen mee voor de toepassing van deze maatregel.
 • Ook voor de schulden van kinderen of ouders van de aandeelhouder aan de bv geldt een grens van € 500.000.
 • De maatregel is niet van toepassing op schulden bij de eigen bv voor de financiering van de eigen woning die de aandeelhouder op 31 december 2021 al heeft. Schulden voor de eigen woning, die vanaf 1 januari 2022 worden aangegaan bij de eigen bv, worden alleen uitgezonderd als de aandeelhouder ook een recht van hypotheek verstrekt aan de bv.

Naar verwachting zal het definitieve wetsvoorstel hierover in juni 2019 bekend worden gemaakt.

De jeugd heeft de toekomst

Heeft u werknemers in dienst met studerende kinderen? Dan kunt u hun studiekosten belastingvrij vergoeden. Dat kan op drie manieren.

 

 • U geeft uw werknemer een vergoeding voor het studiegeld van het kind. U gebruikt daarvoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wijst deze vergoeding aan als eindheffingsloon. Let op! Is de vergoeding hoger dan uw vrije ruimte? Dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.
 • U geeft de toelage direct aan het kind. De toelage is dan inkomen van het kind. Op deze toelage moet u loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel. Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en laat de student bij u de loonheffingskorting toepassen? Dan hoeft u géén loonbelasting en premie volksverzekeringen in te houden. 
 • U richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn belastingvrij, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo mag de werkgever over de laatste vijf jaar niet méér hebben bijgedragen aan het fonds dan de gezamenlijke werknemers. Bovendien moeten de bijdragen van de werknemer worden ingehouden op het nettoloon; deze bijdragen zijn dus niet aftrekbaar.

 

Meer weten? Vraag het uw RB.

Massaal bezwaar box 3 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft op 18 april 2019 bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 aangewezen als massaal bezwaar. Belangrijkste reden is dat de lopende massaal bezwaarprocedures tegen onder meer de aanslagen over 2017 nog niet hebben geleid tot een arrest van de Hoge Raad. Over die massaal bezwaarprocedures schreven wij reeds in Fiscaal Actueel 2018/02. Stelt u in uw bezwaarschrift dat naast de strijdigheid van de box 3-heffing op regelniveau met het EVRM, ook sprake is van een individuele en buitensporige last? Dan wordt het bezwaarschrift, net als het bezwaarschrift over 2017, gesplitst behandeld. 

 

Wilt u ook meeliften met de nieuwe massaal bezwaarprocedure? Dan moet u tijdig bezwaar maken. 

 

Vanzelfsprekend kan uw RB u daarbij van dienst zijn.

 

Wie betaalt de rekening?

Per 1 januari 2019 zijn de fiscale voordelen voor volledig elektrische auto’s beperkt. Het verlaagde bijtellingspercentage van 4% geldt alleen nog maar over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs van de auto. 

 

Voor het meerdere geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zakelijke rijders kunnen in 2019 echter nog steeds fiscaal voordeel behalen door een volledig elektrische auto (EV) te rijden. Naast het verlaagde bijtellingspercentage gelden namelijk ook nog de volgende voordelen:

 

 • de ondernemer die een EV koopt, kan aanspraak maken op 27% milieu-investeringsaftrek over een maximale investering van € 40.000;
 • bij de aanschaf van een EV is geen BPM verschuldigd;
 • voor een EV is geen MRB verschuldigd.

Van deze aanvullende fiscale voordelen gaat eveneens een grote aantrekkingskracht uit. In de praktijk blijkt namelijk dat veel meer EV’s werden gekocht dan was voorzien. Zo werden er in 2018 25.068 EV’s gekocht terwijl 11.000 EV’s waren voorzien. Voorspeld wordt dat er in 2019 16.000 EV’s worden gekocht. De RAI verwacht echter dat in 2019 28.000 EV’s verkocht zullen worden.

Dit succes betekent dat de overheid veel meer geld kwijt is aan fiscale voordelen dan verwacht. In de Tweede Kamer zijn dit jaar al diverse keren vragen gesteld over de wenselijkheid van deze regelingen. Wie nog gebruik wil maken van de fiscale voordelen, doet er daarom verstandig aan om daar niet te lang mee te wachten.

Vergeet niet te middelen

Via de zogenaamde middelingsregeling kunt u belastinggeld terugkrijgen bij sterk wisselende inkomsten uit werk en woning. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 15% van degenen die gebruik kunnen maken van de regeling, dat ook daadwerkelijk doet. 85% laat dus geld liggen.

 

Hoe werkt de middelings-regeling? 

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren bij elkaar op. De uitkomst daarvan deelt u door drie. Vervolgens berekent u over dit gemiddelde inkomen opnieuw de verschuldigde belasting per jaar. Is het totaal van deze nieuwe belastingbedragen lager dan de oude, daadwerkelijk betaalde, belastingbedragen? En is het verschil meer dan € 545? Dan heeft u recht op een teruggave voor het meerdere. U moet uw verzoek om middeling wel doen binnen 36 maanden nadat de aanslagen van alle drie de jaren waarover u wilt middelen, onherroepelijk vaststaan.

 

Toekomst onzeker

De toekomst van de middelingsregeling is onzeker. Staatssecretaris Snel heeft immers al aangegeven dat de regeling mogelijk wordt afgeschaft met het oog op het geringe gebruik en de invoering van het twee-schijvenstelsel (definitief per 2021). Vooralsnog doet u er goed aan om in voorkomende gevallen tijdig een middelingsverzoek te doen. 

UBO-register op komst

Overheden doen er alles aan om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Nederland is net als andere EU-lidstaten, op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn, verplicht om vanaf 10 januari 2020 een zogenaamd UBO-register bij te houden.

 

UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Inmiddels is het wetsvoorstel om dit UBO-register te implementeren ingediend.

In het UBO-register moeten ondernemingen en rechtspersonen hun (in)directe eigenaren gaan registreren. Daarmee moet het publiekelijk bekend zijn wie de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of wie de uiteindelijke zeggenschap daarin heeft. De UBO is zelf wettelijk verplicht om de benodigde informatie te verschaffen aan de onderneming/rechtspersoon.

 

Het UBO-register wordt geïntegreerd in het Handelsregister en de Kamer van Koophandel zal het register beheren. De volgende zes gegevens van de UBO worden dan openbaar en dus (weliswaar tegen betaling) voor eenieder zichtbaar: naam, geboortemaand, -geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang. Daarnaast zijn er gegevens die alleen toegankelijk zijn voor de autoriteiten, zoals geboortedag, -plaats en -land, adres en het Burgerservicenummer (BSN). 

Eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, verenigingen van eigenaars, kerkgenootschappen en een klein aantal historische rechtspersonen zijn vrijgesteld van de registratieplicht. 

 

Veel aanpassingen in het wetsvoorstel zijn niet te verwachten aangezien de verplichtingen voortvloeien uit Europese richtlijnen. In de loop van dit jaar zal duidelijker worden hoe u aan de registratieplicht kunt voldoen.

Onderzoeken naar nieuw belastingstelsel

Heeft u werknemers in dienst die tot 125% van het minimumloon verdienen? Dan heeft u mogelijk recht op het lage-inkomensvoordeel.

 

De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het uurloon van uw werknemer. Onder omstandigheden kan het voordelig zijn om uw werknemer in plaats van loon een vergoeding of verstrekking te geven. Hoe dat werkt?

 

Lage-inkomensvoordeel

U heeft recht op het lage-inkomensvoordeel voor werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen.

–   Minimaal 22 jaar oud en niet ouder dan 66 jaar en 4 maanden;

–   Een uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 12,58;

–   Verzekerd voor de werknemersverzekeringen;

–   Minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.

Het lage-inkomensvoordeel bedraagt maximaal € 2.000 per jaar. Het uurloon berekent u door het fiscale bruto jaarloon te delen door het totaal aantal verloonde uren. Het kan zijn dat het uurloon van uw werknemer dan net te hoog is voor het lage-inkomensvoordeel. Wat kunt u daaraan doen?

 

Aanwijzing als eindheffingsloon

U kunt een gedeelte van het brutoloon betalen in de vorm van een vergoeding. Die vergoeding wijst u aan als eindheffingsloon. Is het eindheffingsloon hoger dan uw vrije ruimte, dan betaalt u daar 80% loonbelasting over. Dat lijkt nadelig, maar daar staat tegenover dat het fiscale bruto jaarloon van uw werknemer daalt, waardoor u misschien in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel.

Btw bij e-books

In Europees verband is eindelijk besloten om elektronische uitgaven (e-books e.d.) met ingang van 1 januari 2020 onder het verlaagde omzetbelastingtarief te laten vallen. Het btw-tarief zal dan gelijk zijn aan het tarief op normale boeken. Dit Europese besluit moet echter nog in de Nederlandse wet worden opgenomen. Hiervoor is in april een wetsvoorstel gepubliceerd, waarop belanghebbenden tot 16 mei 2019 hebben kunnen reageren. Het lage tarief gaat gelden voor alle elektronische uitgaven, zoals boeken, kranten, tijdschriften en andere periodieken die tenminste driemaal per jaar verschijnen.  

Brexit

Nee, maakt u zich vooral geen zorgen als u het niet meer snapt. Want het valt eigenlijk niet meer te snappen en het valt eigenlijk ook niet meer uit te leggen. Dat lijkt ook het geval voor degenen die de Brexit-onderhandelingen voeren. 

 

De aanvankelijke datum van 29 maart 2019 is nu weer verschoven naar (uiterlijk) 31 oktober 2019. Dat is toevalligerwijze Halloween, dus de Britse krantenkoppen lieten zich raden; ‘May’s Halloween Horror’ kopte de Daily Mail. Een extra complicatie zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Als er niet heel snel een akkoord komt, moeten de Britten daaraan meedoen. En dat willen ze liever niet. 

 

Besef daarom dat een Brexit zonder nadere afspraken nog steeds een zeer reële mogelijkheid is! De overheid vraagt ondernemers nog steeds (en terecht) om zich goed op de komende Brexit voor te bereiden. De vraag is echter waarop men zich nu precies moet voorbereiden. Want alles kan zomaar anders zijn! Het beste advies is dan ook om de sites van de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten te houden.

 

Meer informatie kan onder meer gevonden worden op www.brexitloket.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit

 

Op brexitloket.nl kunnen ondernemers ook de Brexit Impact Scan doen. 

 

Strenger toezicht stichtingen en verenigingen

Hoeveel stichtingen en verenigingen er in Nederland zijn weten we niet. Maar het zijn er veel en de variatie is groot. Niet alleen zangkoren, sportclubs of goede doelen kunnen immers een stichting of vereniging zijn, dat geldt ook voor (vaak grote) bedrijven, onder meer in de zorg en de volkshuisvesting. 

 

In die wereld gaat er met enige regelmaat het nodige fout. Die schandalen zijn er de oorzaak van geweest dat het wettelijk regime voor stichtingen en verenigingen strenger gaat worden. Kort gezegd komt het erop neer dat de waarborgen die we kennen voor de nv en bv ook zullen gaan gelden voor de stichting en de vereniging. De datum van inwerkingtreding van deze plannen is nog niet bekend, maar heel lang zal het allemaal niet meer gaan duren. Voor stichtings- en verenigingsbesturen kan het daarom geen kwaad om tijdig op de komende wetswijziging voor te sorteren. Zo zal er voor de bestuurders (en toezichthouders) een belet- en ontstentenisregeling moeten komen en ook een regeling voor wat rechtens is in geval van een tegenstrijdig belang. En bedenk dat betaalde bestuurders van niet commerciële stichtingen en verenigingen gewoon aansprakelijk gesteld kunnen worden. Werk aan de winkel dus voor het bestuur!

 

De termijn voor het terugvragen van omzetbelasting is nu alsnog verkort tot zes maanden. Daarom moet een particulier met ingang van 1 januari 2019 binnen zes maanden de Belastingdienst berichten dat hij zonnepanelen heeft aangeschaft en dat hij de betaalde btw wil terugkrijgen. Gelukkig zullen de meeste installatiebedrijven de particulieren hierbij behulpzaam zijn.

Aanvraag omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de kleine ondernemers­regeling in de btw en wordt deze opgevolgd door een omzetgerelateerde vrijstelling.

 

De hoogte van de vrijstelling bedraagt nu nog € 20.000, maar er is inmiddels goedkeuring vanuit Europa om deze grens te verhogen naar € 25.000 per jaar. De omzetgerelateerde vrijstelling is een regeling die op verzoek mag worden toegepast en dit verzoek moet tijdig worden gedaan. Ondernemers die van de regeling gebruik willen maken, kunnen dit verzoek vanaf 1 juni 2019 al indienen bij de Belas­ting­­dienst. Het verzoek moet uiterlijk 20 november 2019 zijn gedaan. De nieuwe regeling geldt, in tegenstelling tot de kleine onderne­mers­regeling, ook voor rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en kleine bv’s.

Einde van handje contantje

De Belastingdienst heeft zijn handen vol aan de bekende ANBI-regeling. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin voorstellen om de ANBI-regeling en de giftenaftrek minder complex en daardoor beter uitvoerbaar te maken. 

 

In de brief wordt vooropgesteld dat ‘de bereidheid om te geven en daarbij gebruik te maken van de giftenaftrek, van grote betekenis is voor de filantropie in Nederland’. In het recente verleden was de giftenaftrek niet onomstreden. Want waarom zou de fiscus (en uiteindelijk dus wij allemaal) moeten meebetalen aan de vrijgevigheid van derden? Maar van dat standpunt lijkt men dus inmiddels teruggekomen. Bij de verbetering van de uitvoerbaarheid speelt de automatisering vanzelfsprekend een grote rol.

 

Naast meer en betere uitwisseling van gegevens (hiervoor lopen inmiddels enkele pilots) kan daarbij gedacht worden aan ‘slimme schermen’. Wie in zijn aangifte IB aanspraak maakt op de giftenaftrek, zal een scherm te zien krijgen waarop de van toepassing zijnde instelling aangevinkt kan worden. Staat uw instelling er niet bij? Dan is het blijkbaar geen erkende ANBI en is aftrek niet mogelijk. Contante giften (denk aan de collectebus) zullen in de toekomst niet langer aftrekbaar zijn en ook giften in natura worden met argwaan bekeken. Controle is blijkbaar te arbeidsintensief. Daar staat tegenover dat het belang van gulle bedrijven nadrukkelijk wordt gezien. Bedrijven die iets willen doen voor het goede doel kunnen behalve geven ook sponsoren. Want ook dat biedt ruime fiscale mogelijkheden. 

 

Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Begin dit jaar heeft het kabinet een internetconsultatie gehouden over het conceptwetsvoorstel ‘Wet transparantie maatschappelijke organisaties’.

 

Dit voorstel verplicht goede doelen om donaties van € 15.000 of meer openbaar te maken, inclusief een vermelding van de naam en woonplaats van de donateur. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding en misbruik van bestaande vrijheden. Invloed ‘kopen’ wordt met het voorstel tegengegaan.

 

Een tweede maatregel betreft de verplichting voor stichtingen om jaarlijks hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Blijkbaar is het eenvoudig om stichtingen te gebruiken voor financieel misbruik. Denk daarbij aan fiscale fraude, witwassen of faillissementsfraude. Verdere transparantie zou dit misbruik moeten voorkomen. 

 

Veel goede doelen hebben al laten weten niet blij te zijn met de nu voorliggende plannen. Zo zijn ze bang dat het aantal grote donaties fors zal afnemen. Veel gulle gevers hechten nu eenmaal waarde aan hun privacy. Mogelijk komen er nog vrijstellingen, maar daar kan en mag op dit moment nog niet op gerekend worden. 

Kort nieuws

in een snelle scan op de hoogte

 

Einde vermindering verhuurderheffing

Heeft u te maken met de vermindering van de verhuurderheffing in verband met verduurzaming van huurwoningen? Vanaf 1 juli 2019 geldt deze vermindering voor verduurzaming niet meer, omdat het budget hiervoor is overschreden. Het sluiten heeft overigens geen effect op aanvragen die al voor 1 juli 2019 zijn ingediend.

 

Nieuwe btw-nummers eenmanszaken

De btw-identificatienummers van eenmanszaken bevatten het BSN van de ondernemer. Daarom is hun privacy niet gewaarborgd, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Nog dit jaar krijgen alle eenmanszaken in Nederland daarom een nieuw btw-identificatienummer dat vanaf 2020 zal gelden. 

 

Vooruitbetalen rente

Heeft u een eigen woning en betaalt u rente over uw eigenwoningschuld? Dan kan het vooruitbetalen van rente u een fiscaal voordeel opleveren. De bank is echter niet verplicht om hieraan mee te werken als partijen zijn overeengekomen dat de hypotheekrente achteraf wordt betaald. Zorg dus voor een goede onderbouwing.

 

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Heeft u een eenmanszaak? Dan krijgt u nog vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens om te komen met een alternatief voor het huidige nummer dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. Houdt u er rekening mee dat u het btw-nummer op uw facturen, website, briefpapier e.d. moet wijzigen.

 

Nederland een belastingparadijs?

Vindt u dat u te veel belasting betaalt? Slechts nieuws, volgens het Europees Parlement is Nederland een belastingparadijs. Het Ministerie stelt dat Nederland veel doet aan belastingontwijking en dat de tarieven niet veel afwijken van andere landen. Mogelijk lokt het stempel als belastingparadijs weer nieuwe en zwaardere lasten uit. 

 

Verblijfkosten eigen rijders 2019

Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, of op meer dagen internationale ritten hebben, mogen onder voorwaarden een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op € 37,50 per dag. 

 

Beoordeel de arbeidsrelatie met zzp-ers

De Belastingdienst heeft de afgelopen tijd verschillende bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat opdrachtnemers soms onvoldoende zelfstandigheid hebben in hun werkzaamheden en dus eigenlijk werknemer zijn. De Belastingdienst handhaaft op dit moment alleen bij aantoonbare kwaadwillendheid. 

 

Renteopslag spaarhypotheek gunstig?

Heeft u een spaarhypotheek? Dan kan het zijn dat de banken een renteopslag berekenen. Dit hoeft niet nadelig te zijn, want u kunt daardoor ook meer renteaftrek krijgen. Verder spaart u tegen die hogere rente, dus hoeft u zelf ook minder geld in te leggen om te sparen. 

 

Lening bij de bv? 

Leent u meer dan € 500.000 van uw bv? Pas dan op. Het ministerie van Financiën wil leningen van de eigen bv aanpakken. Het is de bedoeling dat het bedrag boven € 500.000 in 2022 wordt gezien als inkomen, zodat u daarover inkomstenbelasting moet betalen. 

 

Controle zelfstandigenaftrek

Was uw omzet in 2017 en 2018 lager dan € 5.000 en heeft u in de aangifte inkomstenbelasting 2017 zelfstandigenaftrek geclaimd? Dan kan de Belastingdienst u een brief sturen omdat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de zelfstandigenaftrek. Controleer vooraf dus goed of u nog voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek.